U bent hier:
  • Home
  • Algemene voorwaarden

VOORWAARDEN:

Leveringsvoorwaarden en bruikleenovereenkomst van Venjoy.

1. Definities.

In deze leveringsvoorwaarden en bruikleenovereenkomst wordt verstaan onder:

Klant: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die Producten van Venjoy afneemt, dan wel met wie Venjoy een Overeenkomst aangaat of met wie Venjoy in onderhandeling is over het sluiten van een overeenkomst.

Overeenkomst: iedere overeenkomst ter zake van bruikleen, verkoop en of levering van Automaten door Venjoy, elke aanvulling of wijziging daarop, alsmede alle (rechts) handelingen ter voorbereiding van de Overeenkomst.

Automaat: kindersurprise , kauwgomballen , verdeel, capsule automaat, vending machines etc. De machine die in bruikleen staat tegen een percentage van de omzet alsmede de inhoud die daarin aanwezig is.

Order: iedere opdracht van Klant, in welke vorm dan ook.Orderbevestiging: de (verstuurde) schriftelijke bevestiging door Venjoy aan Klant waardoor Overeenkomst tot stand komt.


2. Bruikleen overeenkomst.

De automaat blijft ten alle tijden eigendom van Venjoy. De kosten van het plaatsen zijn voor rekening van Venjoy. Er worden geen kosten in rekening gebracht aan de klant voor de duur dat de machine daar staat. Klant levert ruimte voor de automaat om te plaatsen. Klant ontvangt voor bovenstaande dienst een vergoeding, deze vergoeding zal een percentage van het omzet bedrag zijn, welke onderling overeen wordt gekomen. Verrekening van de provisie zal a contant geschieden op het moment dat de machine gevuld / geleegd wordt.Automaten van Venjoy mogen alleen door medewerkers van Venjoy gevuld worden met artikelen welke geleverd en goedgekeurd zijn door Venjoy.Het legen van de geldladen mag alleen gebeuren door medewerkers van Venjoy. Het plaatsen van machines die een zelfde doel hebben, welke niet van Venjoy zijn zal ten alle tijden in overleg dienen te geschieden.

3. Zorgplicht. 

Klant dient de automaat zodanig te plaatsen dat er geen schade aan de machine dan wel de inhoud kan ontstaan door weersinvloeden. De automaat dient binnen of onder een overkapping te worden gezet. De automaten moeten na sluitingstijd altijd binnen gezet worden. Mocht de automaat leeg zijn of een storing hebben, dient contact te worden opgenomen met Venjoy. Venjoy zal z.s.m. service verlenen.


4. Ontbinding. 

Automaten die niet voldoende omzet genereren, dit ter beoordeling aan Venjoy alsmede automaten die niet correct beheerd worden conform artikel 3 zullen retour worden gehaald. De leverancier houdt zich ten alle tijden het voorrecht om een machine retour te nemen zonder opgaaf van redenen, zonder dat Leverancier tot enige schadevergoeding is gehouden.

In geval van (voorlopige) surséance van betaling, faillissement of stillegging of liquidatie van het bedrijf van Klant, dient onmiddellijk contact te worden opgenomen met de Venjoy, waarna de machine direct retour wordt genomen.


5. Eigendomsvoorbehoud.

De eigendom van door Venjoy geleverde Automaten inclusief de inhoud berust bij Venjoy. Klant mag de geleverde Automaten niet bezwaren, verkopen of anderszins te vervreemden, zolang er op de geleverde Automaten een eigendomsvoorbehoud rust. Zolang Venjoy een eigendomsvoorbehoud op door haar geleverde automaten heeft, is het risico van beschadiging, slijtage van de geleverde apparatuur voor Venjoy, tenzij de beschadiging het gevolg is van slecht beheer zie artikel 3.6.  Eigendomsvoorbehoud geldt ook op alle orders, bestellingen zowel schriftelijk als mondeling geplaatst bij ons. Alle goederen blijven eigendom van Venjoy v.o.f. tot volledige betaling heeft plaatsgevonden.

Toepasselijk recht.

Op deze Voorwaarden, alsmede op alle Overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.